Đội ngũ giảng viên

Giáo sư George Lodorfos

Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Leeds